اخبار   مناقصه ها و مزایده ها
 • با ما باشید  
<اسفند 1402>
شنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
28
-
29
-
30
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-

1402/10/23 تا 1402/11/10

آگهـي مـزايـده عمومی دو مرحله ای

محل برگزاری:  جلسه کمیسیون مزایده رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مـورخ 1402/11/11 در دفتر مدیـریت پشتیبانی و عمرانی تشکیـل و حضـور پیشنهـاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد.
بدیهی است کمیسیون مذکور در تمام مراحل در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات تا قبل از انعقاد قرارداد بدون نیاز به اعلام علت، مختار و مجاز است.
متقـاضيان مي توانند جـهت كسـب اطلاعـات بيشتر و دريافت سایر شرایط شرکت در مزایـده از تاريـخ انتشار آگهي تا پایان وقت اداري روز شنبه مـورخ 1402/11/07 مبلغ: 1/000/000 ریال را (به صورت غیر قابل استرداد) به حساب جـام بانـک ملـت با شماره: 6972901267 و شناسه واریز: 6611001/47  واریز و فیش آن را به دفتـر مدیـریـت پشتیبـانـی و عمرانی بیمه آسیا به نشانی: تهران، خیابان آیت اله طالقانی، بین استاد نجات الهی و سپهبدقرنی پلاک 310 طبقه سوم تسلیم نمايند.
* حضـور در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله پذیرش کلیه مقررات، آئین نامه ها، بخشنامـه ها، دستورالعمل های اجرایی ابلاغی شرکت و آئین نامه معاملات حاضر می باشد.
* به پیشنهـادات فاقـد مهر و امضـای مجاز، مشروط، مبهم، مخـدوش و به پیشنهـادهایی که بعد از انقضاء مـدت مقرر در آگهی واصل می گردد؛ مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* پرداخت هرگونه مالیات و عوارض متعلقه و مربوطه و هزینه های درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مزایده است.
شماره تماس: 88914955-88915294
 

مهلت ثبت نام :

شركت بيمه آسيا (سهامی عام) به شماره ثبت 6795 در نظر دارد 3 مورد ملک را با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی دو مرحله ای به فروش برساند.موضوع مزایده: 1- یکدستگاه آپارتمان با کاربری اداری به مساحت: 139/15 متر...

1402/10/12 تا 1402/10/26

آگهـي مزایده عمومی یک مرحله ای

محل برگزاری: جلسـه کمیسیون معاملات رأس ساعت 10 صبـح روز چهارشنبه مورخ 1402/10/27 در سالن همایش شرکت بیمه آسیا تشکیل و حضور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد.
ضمناً سپرده شرکت در مزایده 10% مبلغ پیشنهادی می باشد.
1- حضور در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف شرکت می باشد.
2- حضور در مزایده و ارائه پیشنهاد، به منزله پذیرش کلیه مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها، دستور العمل های اجرایی ابلاغی شرکت و آیین نامه معاملات حاضر می باشد.
3- کمیسیون معاملات در تمام مراحل در قبول و یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات بدون نیاز به اعلام علت، مختار و مجاز است.
4- به پیشنهادات فاقد مهر و امضای مجاز، مشروط، مبهم، مخدوش، ناقص و به پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل می گردد؛ مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 
شماره تماس: 88915294
 

مهلت ثبت نام :

شـرکت بيمه آسيا (سهامی عام) در نظـر دارد اقلام بازیافتی از قبیل: ضایعات آلومینیوم، چسب پلی یورتان، لوازم صوتی و تصویری، لوازم و قطعات یدکی خودرو، لوازم خانگی، تجهیزات رایانه ای ( سرور، مانیتور و ...) ،  ...

1402/07/12 تا 1402/07/25

آگهـي مزایده عمومی یک مرحله ای

محل برگزاری: جلسـه کمیسیون معاملات رأس ساعت 10 صبـح روز چهارشنبه مورخ 1402/07/26 در دفتر مدیریت پشتیبانی و عمرانی (آدرس فوق الذکر) تشکیل و حضور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد.

 1. سپرده شرکت در مزایده 10% کل مبلغ پیشنهادی می باشد.
 2. حضور در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف شرکت می باشد.
 3. حضور در مزایده و ارائه پیشنهاد، به منزله پذیرش کلیه مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها، دستور العمل های اجرایی ابلاغی شرکت و آیین نامه معاملات حاضر می باشد.
 4. کمیسیون معاملات در تمام مراحل در قبول و یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات بدون نیاز به اعلام علت، مختار و مجاز است.
 5. به پیشنهادات فاقد مهر و امضای مجاز، مشروط، مبهم، مخدوش، ناقص و به پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل می گردد؛ مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 6. پرداخت هرگونه مالیات و عوارض متعلقه و مربوطه و هزینه های درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مزایده است.
 
شماره تماس:88915294
 
   

مهلت ثبت نام :

    شـرکت بيمه آسيا (سهامی عام) در نظـر دارد حدود 8 تن چسب پلی یورتان، هات مِلت، بازیافتی  (کلایبریت آلمان) را از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به فروش برساند،  متقاضیـان میتواننـد جهت...

1402/07/05 تا 1402/07/18

آگهـي منـاقصه عمومی دو مرحله ای

محل برگزاری: توجه: آخريـن مهلـت ارائه پيشنهـادات، ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1402/07/18 بوده و محل ارائه پیشنهادات، دفتر حراست و بازرسی بیمه آسیا واقع در تهران،  تقاطع خیابان آیت اله طالقانی و سپهبدقرنی، ضلع شمالغربی، پلاک 94، طبقه چهارم می باشد.
 

مهلت ثبت نام :

شرکت بيمه آسيا (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید تعداد 10 دستگاه خودروی پژو پارس سال، صفر کیلومتر با موتور جدید از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نمایـد، لذا واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد...

1402/06/11 تا 1402/06/28

آگهـي مزایده عمومی یک مرحله ای

محل برگزاری: جلسـه کمیسیون معاملات رأس ساعت 10 صبـح روز چهارشنبه مورخ 1402/06/29 در سالن همایش شرکت بیمه آسیا تشکیل و حضور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد.
ضمناً سپرده شرکت در مزایده 10% مبلغ پیشنهادی می باشد.
1- حضور در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف شرکت می باشد.
2- حضور در مزایده و ارائه پیشنهاد، به منزله پذیرش کلیه مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها، دستور العمل های اجرایی ابلاغی شرکت و آیین نامه معاملات حاضر می باشد.
3- کمیسیون معاملات در تمام مراحل در قبول و یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات بدون نیاز به اعلام علت، مختار و مجاز است.
4- به پیشنهادات فاقد مهر و امضای مجاز، مشروط، مبهم، مخدوش و به پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل می گردد؛ مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 
شماره تماس:88915294
 

مهلت ثبت نام :

شـرکت بيمه آسيا (سهامی عام) در نظـر دارد تعدادی خودرو سنددار را از طریق مزایده به فروش برساند،  متقاضیـان میتواننـد جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخـذ اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 14 روز دوشنبه...

1402/06/06 تا 1402/06/19

آگهـي مـزايـده عمومی دو مرحله ای

محل برگزاری:  جلسه کمیسیون مزایده رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مـورخ 1402/06/20 در دفتر مدیـریت پشتیبانی و عمرانی تشکیـل و حضـور پیشنهـاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد.
بدیهی است کمیسیون مذکور در تمام مراحل در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات تا قبل از انعقاد قرارداد بدون نیاز به اعلام علت، مختار و مجاز است.
متقـاضيان مي توانند جـهت كسـب اطلاعـات بيشتر و دريافت سایر شرایط شرکت در مزایـده از تاريـخ انتشار آگهي تا پایان وقت اداري روز سه شنبه مـورخ 1402/06/14 مبلغ: 1/000/000 ریال را (به صورت غیر قابل استرداد) به حساب جـام بانـک ملـت با شماره: 6972901267 و شناسه واریز: 6611001/47  واریز و فیش آن را به دفتـر مدیـریـت پشتیبـانـی و عمرانی بیمه آسیا به نشانی: تهران، خیابان آیت اله طالقانی، بین استاد نجات الهی و سپهبدقرنی پلاک 310 طبقه سوم تسلیم نمايند.
* حضـور در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله پذیرش کلیه مقررات، آئین نامه ها، بخشنامـه ها، دستورالعمل های اجرایی ابلاغی شرکت و آئین نامه معاملات حاضر می باشد.
* به پیشنهـادات فاقـد مهر و امضـای مجاز، مشروط، مبهم، مخـدوش و به پیشنهـادهایی که بعد از انقضاء مـدت مقرر در آگهی واصل می گردد؛ مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* پرداخت هرگونه مالیات و عوارض متعلقه و مربوطه و هزینه های درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مزایده است.
شماره تماس: 88914955-88915294
 

مهلت ثبت نام :

شركت بيمه آسيا (سهامی عام) به شماره ثبت 6795 در نظر دارد 2 مورد ملک را با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی دو مرحله ای به فروش برساند.موضوع مزایده: 1- یکدستگاه آپارتمان با کاربری اداری به مساحت: 139/15 متر...

1402/02/23 تا 1402/03/08

آگهـي مزایده عمومی یک مرحله ای

محل برگزاری: جلسـه کمیسیون معاملات رأس ساعت 10 صبـح روز سه شنبه مورخ 1402/03/09 در دفتر مدیریت پشتیبانی و عمرانی (آدرس فوق الذکر) تشکیل و حضور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد.

 1. سپرده شرکت در مزایده 10% کل مبلغ پیشنهادی می باشد.
 2. حضور در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف شرکت می باشد.
 3. حضور در مزایده و ارائه پیشنهاد، به منزله پذیرش کلیه مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها، دستور العمل های اجرایی ابلاغی شرکت و آیین نامه معاملات حاضر می باشد.
 4. کمیسیون معاملات در تمام مراحل در قبول و یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات بدون نیاز به اعلام علت، مختار و مجاز است.
 5. به پیشنهادات فاقد مهر و امضای مجاز، مشروط، مبهم، مخدوش، ناقص و به پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل می گردد؛ مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 6. پرداخت هرگونه مالیات و عوارض متعلقه و مربوطه و هزینه های درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مزایده است.
 
شماره تماس:88915294
 

مهلت ثبت نام :

    شـرکت بيمه آسيا (سهامی عام) در نظـر دارد حدود 15 تن چسب پلی یورتان و مواد پاک کننده، بازیافتی ( برند کلایبریت آلمان) را از طریق مزایده به فروش برساند،  متقاضیـان میتواننـد جهت کسب...

1402/01/20 تا 1402/02/12

آگهـي مـزايـده عمومی دو مرحله ای

محل برگزاری: زمان و مکان برگزاری مزایده:
 جلسه کمیسیون مزایده رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مـورخ 1402/02/13 در دفتر مدیـریت پشتیبانی و عمرانی تشکیـل و حضـور پیشنهـاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد.
بدیهی است کمیسیون مذکور در تمام مراحل در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات تا قبل از انعقاد قرارداد بدون نیاز به اعلام علت، مختار و مجاز است.
متقـاضيان مي توانند جـهت كسـب اطلاعـات بيشتر و دريافت سایر شرایط شرکت در مزایـده از تاريـخ انتشار آگهي تا پایان وقت اداري روز شنبه مـورخ 1402/02/09 مبلغ: 1/000/000 ریال را (به صورت غیر قابل استرداد) به حساب جـام بانـک ملـت با شماره: 6972901267 و شناسه واریز: 6611001/47  واریز و فیش آن را به دفتـر مدیـریـت پشتیبـانـی و عمرانی بیمه آسیا به نشانی: تهران، خیابان آیت اله طالقانی، بین استاد نجات الهی و سپهبدقرنی پلاک 310 طبقه سوم تسلیم نمايند.
* حضـور در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله پذیرش کلیه مقررات، آئین نامه ها، بخشنامـه ها، دستورالعمل های اجرایی ابلاغی شرکت و آئین نامه معاملات حاضر می باشد.
* به پیشنهـادات فاقـد مهر و امضـای مجاز، مشروط، مبهم، مخـدوش و به پیشنهـادهایی که بعد از انقضاء مـدت مقرر در آگهی واصل می گردد؛ مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* پرداخت هرگونه مالیات و عوارض متعلقه و مربوطه و هزینه های درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مزایده است.
شماره تماس: 88914955-88915294
 

مهلت ثبت نام :

شركت بيمه آسيا (سهامی عام) بشماره ثبت 6795 در نظر دارد 3 مورد ملک را با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی دو مرحله ای به فروش برساند.موضوع مزایده: 1- یکدستگاه آپارتمان با کاربری اداری به مساحت: 139/15 متر مربع،...

1401/11/23 تا 1401/12/09

آگهـي مـزايـده عمومی یک مرحله ای

محل برگزاری: زمان و مکان برگزاری مزایده:
 جلسه کمیسیون مزایده رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مـورخ 1401/12/10 در دفتر مدیـریت پشتیبانی و عمرانی تشکیـل و حضـور پیشنهـاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد.
بدیهی است کمیسیون مذکور در تمام مراحل در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات تا قبل از انعقاد قرارداد بدون نیاز به اعلام علت، مختار و مجاز است.

* حضـور در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله پذیرش کلیه مقررات، آئین نامه ها، بخشنامـه ها، دستورالعمل های اجرایی ابلاغی شرکت و آئین نامه معاملات حاضر می باشد.
* به پیشنهـادات فاقـد مهر و امضـای مجاز، مشروط، مبهم، مخـدوش و به پیشنهـادهایی که بعد از انقضاء مـدت مقرر در آگهی واصل می گردد؛ مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* پرداخت هرگونه مالیات و عوارض متعلقه و مربوطه و هزینه های درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مزایده است.
شماره تماس: 88914955-88915294
 

مهلت ثبت نام :

شركت بيمه آسيا (سهامی عام) بشماره ثبت 6795 در نظر دارد یک مجتمع مسکونی 40 واحدی را با مشخصات ذیل از طریق مزایده به فروش برساند.موضوع مزایده: مجتمع مسکونی دارای 40 واحد مسکونی با سند مالکیت تک برگی 40 واحد...

1401/11/10 تا 1401/11/20

آگهـي مزایده عمومی یک مرحله ای

محل برگزاری: جلسـه کمیسیون معاملات رأس ساعت 10 صبـح روز یکشنبه مورخ 1401/11/23 در سالن همایش شرکت بیمه آسیا تشکیل و حضور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد.
ضمناً سپرده شرکت در مزایده 10% مبلغ پیشنهادی می باشد.
1- حضور در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف شرکت می باشد.
2- حضور در مزایده و ارائه پیشنهاد، به منزله پذیرش کلیه مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها، دستور العمل های اجرایی ابلاغی شرکت و آیین نامه معاملات حاضر می باشد.
3- کمیسیون معاملات در تمام مراحل در قبول و یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات بدون نیاز به اعلام علت، مختار و مجاز است.
4- به پیشنهادات فاقد مهر و امضای مجاز، مشروط، مبهم، مخدوش، ناقص و به پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل می گردد؛ مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 
شماره تماس:88915294
 

مهلت ثبت نام :

شـرکت بيمه آسيا (سهامی عام) در نظـر دارد اقلام بازیافتی از قبیل: اتاق خودرو SUV مدل SX5 ، لوازم و قطعات یدکی خودرو، لوازم خانگی، لوازم صوتی و تصویری، تجهیزات رایانه ای مستهلک ( نمایشگر، چاپگر، سرور و...

1401/06/08 تا 1401/06/20

آگهی مزایده اقلام بازیافتی

محل برگزاری: جلسـه کمیسیون معاملات رأس ساعت 10 صبـح روز چهارشنبه مورخ 1401/06/23 در سالن همایش شرکت بیمه آسیا تشکیل و حضور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد.
ضمناً سپرده شرکت در مزایده 10% مبلغ پیشنهادی می باشد.
1- حضور در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف شرکت می باشد.
2- حضور در مزایده و ارائه پیشنهاد، به منزله پذیرش کلیه مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها، دستور العمل های اجرایی ابلاغی شرکت و آیین نامه معاملات حاضر می باشد.
3- کمیسیون معاملات در تمام مراحل در قبول و یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات بدون نیاز به اعلام علت، مختار و مجاز است.
4- به پیشنهادات فاقد مهر و امضای مجاز، مشروط، مبهم، مخدوش، ناقص و به پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل می گردد؛ مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 
شماره تماس:88915294
 

مهلت ثبت نام :

شـرکت بيمه آسيا (سهامی عام) در نظـر دارد اقلام بازیافتی از قبیل: رول مقوا، لوازم صوتی و تصویری، لوازم و قطعات یدکی خودرو، ورق ام دی اف، لوازم خانگی، تجهیزات رایانه ای و دوربین مدار بسته (مستهلک) ، ترانس و...

1401/05/24 تا 1401/06/06

آگهی مزایده خودرو

محل برگزاری: جلسـه کمیسیون معاملات رأس ساعت 10 صبـح روز چهارشنبه مورخ 1401/06/09 در سالن همایش شرکت بیمه آسیا تشکیل و حضور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد.
ضمناً سپرده شرکت در مزایده 10% مبلغ پیشنهادی می باشد.
1- حضور در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف شرکت می باشد.
2- حضور در مزایده و ارائه پیشنهاد، به منزله پذیرش کلیه مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها، دستور العمل های اجرایی ابلاغی شرکت و آیین نامه معاملات حاضر می باشد.
3- کمیسیون معاملات در تمام مراحل در قبول و یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات بدون نیاز به اعلام علت، مختار و مجاز است.
4- به پیشنهادات فاقد مهر و امضای مجاز، مشروط، مبهم، مخدوش و به پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل می گردد؛ مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 
شماره تماس:88915294
 

مهلت ثبت نام :

شـرکت بيمه آسيا (سهامی عام) در نظـر دارد تعدادی خودرو سنددار را از طریق مزایده به فروش برساند،  متقاضیـان میتواننـد جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخـذ اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 13 روز یکشنبه...

1401/05/18 تا 1401/06/01

مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین البسه پرسنل

محل برگزاری: جلسـه کمیسیون معاملات رأس ساعت 10 صبـح روز چهارشنبه مورخ 1401/06/02 در محل این شرکت تشکیل می گردد.

مهلت ثبت نام :

شـرکت بيمه آسيا (سهامی عام) در نظر دارد نسبـت بـه تأمین البسه پرسنل خود در سراسر کشـور حدوداً به تعداد 2000 دست کت و شلوار با شلوار اضافه و 700 دست مانتو و شلوار با شلوار اضافه بطور جداگانه از طریق مناقصه...

1401/05/01 تا 1401/05/11

تأمین البسه پرسنل

محل برگزاری: شـرکت بيمه آسيا (سهامی عام) در نظر دارد نسبـت بـه تأمین البسه پرسنل خود در سراسر کشـور حدوداً به تعداد 2000 دست کت و شلوار با شلوار اضافه و 700 دست مانتو و شلوار با شلوار اضافه بطور جداگانه از طریق مناقصه اقدام نمایـد، لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهي تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 1401/05/08 به استثنای ایام تعطیل با ارائه معرفینامه معتبر و فیش واریزی بمبلغ: 1/000/000 ریال (غیـر قـابـل استـرداد) بحسـاب جـام بـانک ملـت بشمـاره:  6972901267 و شناسه واریز: 6611001/47بنام شرکت سهامی بیـمـه آسیا، به دفتـر مدیریت پشتیبانی و عمرانی بيمه آسيا واقع در: خيابان آیت اله طالقانی بین خیابان استاد نجات الهی و سپهبد قرنی، کوچه صف شکن، پلاک 2 ، طبقه سوم مراجعه نمايند.
 

مهلت ثبت نام :

بهای برآوردی البسه آقایان : 36/000/000/000 ریال و البسه بانوان: 8/400/000/000 ریال می باشد. ضمناً سپرده شرکت در مناقصه کت و شلوار مبلغ: 1/800/000/000 ریال و مناقصه مانتو و شلوار مبلغ: 420/000/000 ریال می باشد...

1401/02/18 تا 1401/02/27

آگهی مزایده چهار دستگاه خودرو لیفان

محل برگزاری: جلسه کمیسیون مزایده رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/02/28 در دفتر مدیریت پشتیبانی و عمرانی شرکت بیمه آسیا تشکیل و حضور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد.
ضمناً سپرده شرکت در مزایده 10% مبلغ پیشنهادی می باشد.
شماره تلفن: 88310179
 

مهلت ثبت نام :

شرکت بیمه آسیـا (سهامی عام) در نظر دارد 4 دستگاه خودروی لیفان  X70 صفر کیلومتر را از طریق مزایده به فروش برساند، متقاضیـان میتواننـد جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخـذ اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت...

1400/11/30 تا 1400/12/14

آگهی مزایده چهار دستگاه خودرو لیفان

محل برگزاری: جلسه کمیسیون مزایده رأس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/12/15 در دفتر مدیریت پشتیبانی و عمرانی شرکت بیمه آسیا تشکیل و حضور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد.
ضمناً سپرده شرکت در مزایده 10% مبلغ پیشنهادی می باشد.
شماره تلفن: 88310179
 

مهلت ثبت نام :

شرکت بیمه آسیـا (سهامی عام) در نظر دارد 4 دستگاه خودروی لیفان  X70 صفر کیلومتر را از طریق مزایده به فروش برساند، متقاضیـان میتواننـد جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخـذ اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت...

1400/09/07 تا 1400/09/16

آگهی مزایده کالاهای بازیافتی

محل برگزاری: جـلسـه کمیسیون مـزایده رأس ساعت 10 صبـح روز یکشنبه مورخ 1400/09/21 در سالن همایش بیمه آسیا تشکیـل و حضـور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد.

 • ضمناً سپرده شرکت در مزایده 10% مبلغ پیشنهادی میباشد.

مهلت ثبت نام :

شـرکت بيمه آسيا (سهامی عام) در نظر دارد کالاهای بازیافتـی شامـل: نوار فولادی با پوشش مس، لـوازم خانگـی، صوتـی و تصویـری، لوازم یدکی خودرو و غیره را از طریق مزایده بـه فروش بـرساند، متقاضیان مـی تـوانـنـد جهت...

1400/06/22 تا 1400/07/20

مزایده فروش مجتمع مسکونی ولنجک

محل برگزاری:  جلسه کمیسیون مزایده رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مـورخ 1400/07/26 در دفتر مدیـریت پشتیبانی و عمرانی تشکیـل و حضـور پیشنهـاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد.
 

مهلت ثبت نام :

شركت بيمه آسيا (سهامی عام) بشماره ثبت 6795 در نظر دارد یک مجتمع مسکونی 40 واحدی را با مشخصات ذیل از طریق مزایده به فروش برساند.موضوع مزایده: مجتمع مسکونی 40 واحدی نوساز با کلیه امکانات  به مساحت عرصـه...

1400/04/17 تا 1400/04/31

لاشه سوخته 10 دستگاه واگن قطار مسافربری

محل برگزاری:

جلسه کمیسیون مزایده رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/05/05 در دفتر مدیریت پشتیبانی و عمرانی بیمه آسیا (بشرح آدرس فوق) تشکیل و حضور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد.
 

مهلت ثبت نام :

شرکت بیمه آسیـا (سهامی عام) در نظـر دارد لاشۀ سوخته 10 دستگاه واگن قطار مسافربری را از طریق مزایده بفروش برساند،  متقاضیـان میتواننـد جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخـذ اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت...

1400/04/03 تا 1400/04/09

آگهی مزایده خودرو

محل برگزاری:


جلسه کمیسیون مزایده رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 14/04/1400 در سالن همایش شرکت بیمه آسیا تشکیل و حضور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد.

مهلت ثبت نام :

شرکت بیمه آسیـا (سهامی عام) در نظـر دارد تعدادی خودرو سنددار را از طریق مزایده به فروش برساند،  متقاضیـان میتواننـد جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخـذ اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 14 روز چهارشنبه...

1399/10/30 تا 1399/11/11

آگهی مزایده کالاهای بازیافتـی

محل برگزاری: جـلسـه کمیسیون مـزایده رأس ساعت 10 صبـح روز یکشنبه مورخ 99/11/12 در سالن همایش بیمه آسیا تشکیـل و حضـور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد.
 

مهلت ثبت نام :

شـرکت بيمه آسيا (سهامی عام) در نظر دارد کالاهای بازیافتـی شامـل: تابلو برق، لـوازم خانگـی، صوتـی و تصویـری و غیره را از طریق مزایده بـه فروش بـرساند، متقاضیان مـی تـوانـنـد جهت کسب اطلاعـات بیشتر و دریافت...

1399/08/24 تا 1399/09/09

1399/06/18 تا 1399/06/24

خرید دو دستگاه سرور اچ پی

محل برگزاری: جلسه کمیسیون مناقصه رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99/06/25 در دفتر مدیریت پشتیبانی و عمرانی تشکیل و حضور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد.
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 2/000/000/000 ریال می باشد.
شماره تلفن: 88310179
 

مهلت ثبت نام :

شرکت بیمه آسیـا (سهامی عام) در نظـر دارد نسبت به خرید دو دستگاه ِسـرور  HP DL580 G10  (تحویل فوری) با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید، متقاضیـان میتواننـد جهت اخـذ اسناد مناقصه از...

1399/06/18 تا 1399/06/25

تامین البسه فرم پرسنل

محل برگزاری: جلسه کمیسیون مناقصه رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/06/26 در دفتر مدیریت پشتیبانی و عمرانی تشکیل و حضور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلامانع می‌باشد.

مهلت ثبت نام :

شرکت بیمه آسیا (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به تأمین البسه پرسنل خود در سراسر کشور حدوداً به تعداد 2000 دست کت و شلوار و 750 دست مانتو و شلوار به طور جداگانه از طریق مناقصه اقدام نماید. لذا متقاضیان واجد...

1399/03/18 تا 1399/04/01

آگهی مزایده کالاهای بازیافتـی

محل برگزاری:

 • جـلسـه کمیسیون مـزایده رأس ساعت 10 صبـح روز دوشنبه مورخ 99/04/02 در سالن همایش بیمه آسیا تشکیـل و حضـور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد.
 • ضمناً سپرده شرکت در مزایده 10% مبلغ پیشنهادی می باشد.

مهلت ثبت نام :

شـرکت بيمه آسيا (سهامی عام) در نظر دارد کالاهای بازیافتـی شامـل: لـوازم خانگـی، صوتـی و تصویـری، پلی استایرن و غیره را از طریق مزایده بـه فروش بـرساند، متقاضیان مـی تـوانـنـد جهت کسب اطلاعـات بیشتر و دریافت...

آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی

محل برگزاری: خیابان آیت ا... طالقانی، بین خیابان استاد نجات اللهی و سپهبد قرنی، کوچه صف شکن، پلاک 2، طبقه سوم

مهلت ثبت نام :1399/02/16 تا 1399/02/24

شرکت بيمه آسيا (سهامی عام) در نظر دارد تأمین نیروی انسانی خود را از طریق برگزاری مناقصه به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید متقاضیان میتوانند جهت اخذ اسناد منـاقصـه از تـاریـخ انتشار آگهـي تـا ساعت 14روز...

1399/01/30 تا 1399/02/08

خرید دو دستگاه یو پی اس

محل برگزاری: خیابان آیت اله طالقانی بیـن خیابـان استاد نجات الهی و سپهبدقرنی کوچه صف شکن پلاک 2 طبقه سوم مراجعه نمایند.

مهلت ثبت نام :

شرکت بیمه آسیـا (سهامی عام) در نظـر دارد نسبت به خرید دو دستگاه UPS - GALAXY5500 با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید، متقاضیـان میتواننـد جهت اخـذ اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 14...

1398/12/04 تا 1398/12/17

مزایده مجتمع مسکونی ولنجک

محل برگزاری:  خیابان آیت اله طالقانی بین استاد نجات الهی و سپهبد قرنی پلاک 310 طبقه سوم

مهلت ثبت نام :

  شركت بيـمه آسيـا (سهامی عام) در نظر دارد مجتمع مسکونی 40 واحدی نوساز با کلیه امکانات  به مساحت عرصـه 2062 و زیر بنـای کل 9696 مترمربع در 8 طبقه دارای 73 واحد پارکینگ، 43 واحد انباری و سیستمهای...

1398/11/03 تا 1398/11/07

HP خرید چهار دستگاه سرور

محل برگزاری: خیابان آیت ا... طالقانی، بین خیابان استاد نجات اللهی و سپهبد قرنی، کوچه صف شکن، پلاک 2، طبقه سوم

مهلت ثبت نام :

شرکت بیمه آسیـا (سهامی عام) در نظـر دارد نسبت به خرید چهار دستگاه ِسـرور  HP DL580 G10  (یکدستگاه به صورت تحویل فوری و سه دستگاه تحویل یکماهه) با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید...

1398/09/14 تا 1398/10/01

مجتمع مسکونی ولنجک

محل برگزاری:   خیابان آیت اله طالقانی بین استاد نجات الهی و سپهبد قرنی پلاک 310 طبقه سوم

مهلت ثبت نام :

شركت بيـمه آسيـا (سهامی عام) در نظر دارد مجتمع مسکونی 40 واحدی نوساز با کلیه امکانات  به مساحت عرصـه 2062 و زیر بنـای کل 9696 مترمربع در 8 طبقه دارای 73 واحد پارکینگ، 43 واحد انباری و سیستمهای هوشمند نوین...

1397/11/07 تا 1397/11/13

آگهی مزایده کالاهای بازیافتـی

محل برگزاری:

 • جـلسـه کمیسیون مـزایده رأس ساعت 10 صبـح روز چهارشنبه مورخ 1397/11/17 در سالن همایش بیمه آسیا تشکیـل و حضـور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد.
 •  

مهلت ثبت نام :

شـرکت بيمه آسيا (سهامی عام) در نظر دارد کالاهای بازیافتـی شامـل: لـوازم خانگـی، صوتـی و تصویـری، قطعات خودرو و غیره را از طریق مزایده بـه فروش بـرساند، متقاضیان مـی تـوانـنـد جهت کسب اطلاعـات بیشتر و دریافت...

1397/10/04 تا 1397/10/08

مزایده مجتمع مسکونی ولنجک

محل برگزاری: جلسـه کمیسیون مزایده رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مـورخ 97/10/12 در دفتر مدیریت پشتیبانی و عمرانی تشکیـل و حضـور پیشنهـاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد.
 

مهلت ثبت نام :

  شركت بيـمه آسيـا (سهامی عام) در نظر دارد مجتمع مسکونی 40 واحدی نوساز با کلیه امکانات ، به مساحت عرصـه 2062 و زیر بنـای کل 9696 مترمربع در 8 طبقه دارای 73 واحد پارکینگ، 43 واحد انباری و سیستمهای...

1397/06/13 تا 1397/06/20

مزایده خودروهای بازیافتی

محل برگزاری: سالن همایش بیمه آسیا به نشانی: خیابان آیت اله طالقانی تقاطع سپهبد قرنی،نبش شمالغربی تقاطع ، شماره104 

مهلت ثبت نام :

شـرکت بيمه آسيا (سهامی عام) در نظر تعدادی خودرو و موتورسیکلت سنددار را از طریق مزایده به فروش برساند، متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت شرایط مزایده از تاریخ انتشار آگهي تا آخر وقت اداری روز سه...

1397/05/10 تا 1397/05/14

تامین البسه فرم پرسنل

محل برگزاری: خيابان آیت اله طالقانی بین خیابان نجات الهی و سپهبد قرنی، پلاک310 طبقه سوم

مهلت ثبت نام :

شـرکت بيمه آسيا (سهامی عام) در نظر دارد نسبـت بـه تأمین البسه پرسنل خود در سراسر کشـور از طریق مناقصه اقدام نمایـد، لذا متقاضیان واجد شرایط میتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهي تا ساعت 14روز...

آگهی مناقصه عمومی شماره 1-97

محل برگزاری: خیابان آیت ا... طالقانی، بیت خیابان استاد نجات اللهی و سپهبد قرنی، کوچه صف شکن، پلاک 2، طبقه سوم

مهلت ثبت نام :

بیمه آسیا (سهامی عام) در نظر دارد تامین نیروهای خدماتی خود را از طریق برگزاری مناقصه به اشخاص حقوقی واجا شرایط واگذار نماید.متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 15 روز سه شنبه...

1396/11/17 تا 1396/11/23

آگهی مزایده تعدادی خودرو سند دار و کالاهای بازیافتی

محل برگزاری:

جلسه کمیسون مزایده رآس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 96/11/24 در سالن همایش بیمه آسیا تشکیل و حضور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلا مانع خواهد بود.
 

مهلت ثبت نام :

شرکت بیمه آسیا (سهامی عام) در نظر دارد تعدادی خودرو سند دار و کالاهای بازیافتی را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت شرایط مزایده از تاریخ انتشار آگهی تا آخرین وقت...

1395/06/06 تا 1395/06/10

آگهي مناقصه عمومی دو مرحله ای

محل برگزاری: دفتـر مدیریـت منابـع انسانی و پشتیبانـی بیمـه آسیا به نشانی: خیابان آیت اله طالقانی بین خیابان استاد نجات اللهی و سپهبد قرنـی پلاک 310

مهلت ثبت نام :

شركت بيمه آسيا (سهامی عام) در نظـر دارد نسبت به خرید یکدستگاه فایروال و یکدستگاه وب اپلیکیشن با مشخصـات و شرایـط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید داوطلبان شرکت درمناقصه میتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه ازتاریخ...

1389/08/19 تا 1389/08/28

چاپ فرمها و مطبوعات شرکت بیمه آسیا

محل برگزاری:

 اداره تدارکات شرکت بیمه آسیا 
تهران - خیابان شهید سپهبد قرنی - نرسیده به خیابان آیت ا.. طالقانی - کوچه صدر - شماره 133- ساختمان شماره چهار شرکت بیمه آسیا

مهلت ثبت نام :

شرکت بیمه آسیا در نظر دارد کلیه فرمها، اوراق، اسناد بیمه ای و مطبوعات مورد نیاز خود را از طریق مناقصه چاپ نماید . متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت شرایط مناقصه تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ...
مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام