مدیریت دانش   قوانین و مقررات
  • با ما باشید  
شماره تاریخ نوع عنوان مرجع فایل PDF
8 1394/09/10 قانون قانون بیمه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
9 1394/09/10 قانون برنامه استراتژیک بیمه مرکزی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
10 1394/09/10 قانون قانون بیمه شخص ثالث بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
11 1394/09/10 قانون قانون ارتقاء سلامت اداری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
12 1394/09/10 قانون قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
13 1394/09/10 قانون قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
14 1394/09/10 قانون قانون مبارزه با پولشویی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
15 1394/09/10 قانون مصوبه هیئت وزیران در خصوص بیمه شخص ثالث بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
18 1394/09/10 قانون حداقل سرمایه موسسات بیمه غیر دولتی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
20 1394/09/10 قانون بخشنامه ضوابط تدوین و عرضه محصولات بیمه ای سندیکای بیمه گران ایران
21 1394/09/10 قانون قانون اصلاح چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری سندیکای بیمه گران ایران
مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام