اعلام سیاست های تقسیم سود به سهامداران موسسه بیمه:

بر اساس تصمیم مجمع عمومی سالانه صورت می پذیرد.

مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام