ارتباط با شرکت   اعلامات و شکایات
  • با ما باشید  

فرم
نام مشتری
نام خانوادگی مشتری
کد ملی مشتری
تلفن ثابت 
تلفن همراه 
تاریخ شکایت 
موضوع شکایت 
واحد مورد شکایت 
رشته بیمه ای 
نوع بیمه نامه 
شماره بیمه نامه 
نوع 
شماره پرونده خسارتی 
متن شکایت 
فایل پیوست
مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام