ارزیاب خسارت
Loss Assessor
شخصی که از طرف بیمه گذاران به مذاکره با بیمه گر درباره خسارت ادعا شده می پردازد.

تاریخ ایجاد: 1394/03/23
تاریخ ویرایش: 1394/03/23
مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام